گیوتین سر ورق

گیوتین
خط رول به رول

گیوتین

گیوتین و یا قیچی در خطوط برش ورق یکی از ایستگاه های جدا نشدنی می باشد که با توجه به پارامتر هایی مانند عرض ورق

خواندن مطلب »