سرشکن

سرشکن
خط رول به رول

سر شکن

سرشکن جهت آسان کشاندن ورق به داخل دستگاه و گرفت قوس ابتدایی ورق در ورق های ضخامت بالا استفاده میشود  که تمامی قسمت های با

خواندن مطلب »