خطوط نواربری

خط نواربری
عمومی

خط نواربری

خط نواربری جهت برش رول ورق به صورت رول به رول استفاده می شود به طوری که ابتدا رول یکپارچه ی ورق را به وسیله

خواندن مطلب »